KNUT IVAR KAREVOLD

Hva er Leiths modell og Verktøykasse for God Ledelse

Dette er en artikkel tilhørende Leith ALP, modul 1.

Hva er Leith sin modell og Verktøykasse for God Ledelse?

 

Vi har laget dette kartet for autentisk ledelse.

for å lese videre må du enten ha et premium abonnement på Leith Insights, eller være medlem i Leith. 

Om du allerede har et Leith Insights abonnement, eller om du er medlem i Leith, kan du logge deg inn for å fortsette å lese


Autentisk rolleforståelse

Kartet viser at autentisk lederskap har sitt utspring i ledernes rolleforståelse og selvinnsikt i egen personlighet. Vi regner dette som relativt stabile faktorer som påvirker lederskapet på tvers av mange ulike situasjoner.  

 

Autentisk ledelse krever at ledere er bevisste på idealene og verdiene sine, og klar over deres personlige styrker og sårbarheter. Dette krever god selvinnsikt.

 

Autentisk rolleforståelse vil si lederens idealer og verdier for autentisk lederskap.

 

Autentisk personlighetsforståelse og selvinnsikt

 

Autentisk personlighetsforståelse vil si lederens forståelse for seg selv og hvordan personligheten påvirker lederskapet. Vi bruker en lagdelt personlighetsmodell som tar oss fra de ytterste bevisste til de innerste ubevisste delene av oss.


Hver sirkel står for en del av personligheten:
  • Det sosiale selvet
  • Egoet
  • Det autentiske selvet

 

Det sosiale selvet er den delen av oss vi viser frem til andre. Vi utforsker tre deler av det sosiale selvet som påvirker hvor autentisk vi oppfører oss:

  • Den indre dialogen
  • Det sosiale forsvaret
  • Den sosiale identiteten 


Egoet er en viktig del av hvem vi er og hvordan vi fungerer. Egoet styrer viktige funksjoner som persepsjon, vurderinger, planlegging, analyser, læring, selvregulering og forsvar. Et modent og balansert ego hjelper oss til å fungere godt. Personlighetstrekkene gir et bilde av hvordan egoet fungerer.   

 

Det autentiske selvet eller Selvet med stor S er den opprinnelige ekte delen personligheten. Det er denne delen av oss som snakker til oss når vi er fullstendig avslappet og i balanse.

 

Forsvaret, skyggesidene og delpersonlighetene er ubevisste deler av personligheten. Hvis vi ikke er oppmerksomme på dem, kan de styre hvor autentiske vi er.

 

Autentisk situasjonsforståelse

 

Situasjonsforståelsen er hvordan lederen oppfatter den konkrete situasjonen står i.

 

Situasjonsforståelsen omfatter den mentale tilstanden, oppfatningene, følelsene og forsvaret som preger lederen der og da. Situasjonsforståelsen vil variere, men vi kan også se mønster i hvordan den varierer.


"Lederen må kjenne forskjell og kunne regulere følelsene sine fra inautentisk uro til autentisk ro. Lederen bør ha et optimistisk lyst perspektiv på verden slik at dette smitter over på andre"

 

Autentisk situasjonsforståelse vil si å være i en rolig autentisk tilstand der man kan føle på hva som føles riktig og sant i henhold til verdiene. Denne roen vil hjelpe lederen til å tenke helhetlig og se hva som er den totalt sett beste løsningen.

 

Den autentiske roen er en annen tilstand enn inautentisk forsvar og utålmodige behov for å overbevise andre. Lederen må kjenne forskjell og kunne regulere følelsene sine fra inautentisk uro til autentisk ro. Lederen bør ha et optimistisk lyst perspektiv på verden slik at dette smitter over på andre.

 

Autentiske handlinger

 

Handlingene er lederens observerbare reaksjoner i form av hva lederen sier og hvor det sies. Her er det viktig at lederen både er tydelig og inspirerende, men også åpen for å lytte til andres oppfatninger og fatte beslutninger gjennom å involvere andre. Lederen må kunne tåle forskjeller og uenighet, opptre transparent, og kunne balansere ulike perspektiv og interesser når beslutningen skal fattes. Lederen må også kunne be om feedback og tåle den uten å gå i forsvar.

 

Autentiske prestasjoner

 

Konsekvensene av autentisk lederskap er effektene på medarbeiderens trygghet, motivasjon og forpliktelse.


"Felles for alle komponentene er lederens evne til å se seg selv, be om tilbakemelding og reflektere over seg selv. Lederen må kunne se sine personlige styrker og sårbarheter"


Konsistente ledere opptrer konsekvent og forutsigbart, og fremmer psykologisk trygghet hos medarbeiderne og teamet. Forskningen på autentisk ledelse har så langt begrenset seg til å studere akkurat disse effektene, men det er mulig å tenke seg at virkningen av lederstilen strekker seg ut over dette, i retning av forretningsbeslutninger, kultur og andre faktorer.

 

Autentisk refleksjon

 

Felles for alle komponentene er lederens evne til å se seg selv, be om tilbakemelding og reflektere over seg selv. Lederen må kunne se sine personlige styrker og sårbarheter, kjenne sine verdier, være oppmerksom på sin egen tilstand, og se seg selv utenfra og reflektere over hvordan andre påvirkes. 


Systemets design og dynamikk

 

Ledernes rolle og atferd påvirkes omgivelsene og hvordan det organisatoriske systemet er designet. Autentisk ledelse krever systemforståelse.

 

Vi deler systemet i to komponenter: teamet og organisasjonen. Begge påvirker lederen.

knut ivar karevold PHD
Programdirektør og fakultetsleder, Leith Executive Education

OM forfatteren
Knut Ivar Karevold Phd. skrev sin doktorgrad i adferdsøkonomi, og har de siste 30 årene høstet omfattende erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling. Karevold er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, hvor han også tok sin doktorgrad i 2009. Karevold er Fulbright Scholar ved Harvard Business School.