KNUT IVAR KAREVOLD

Hvordan utvikle en bedre og mer nyansert situasjonsforståelse

Dette er en artikkel tilhørende Leith ALP, Modul 3.12

Hvordan bruke stigen til bedre beslutninger

 

Tolkningsstigen viser hvordan den samme virkeligheten kan oppleves forskjellig. Den viser også hvordan noen kan føle seg truet og gå i forsvar, mens andre reagerer annerledes på akkurat det samme.

for å lese videre må du enten ha et premium abonnement på Leith Insights, eller være medlem i Leith. 

Om du allerede har et Leith Insights abonnement, eller om du er medlem i Leith, kan du logge deg inn for å fortsette å lese


Stigen illustrerer hvordan vi produserer v
år indre dialog – samtalen med oss selv som foregår like under overflaten i den bevisste delen av psyken. Den ubevisste automatiserte fortolkningen kjennetegnes ved at vi kontinuerlig evaluerer det vi ser som positivt eller negativt og som noe vi anerkjenner eller avviser. Vi åpner eller lukker oss ubevisst i forhold til andre, andres oppfatninger og følelser. I fortolkningen legger vi også til forklaringer på hvorfor ting skjer og hvorfor andre oppfører seg slik de gjør.

Den indre dialogen snakker om b
åde fortiden, nåtid og mulig fremtid. Den indre dialogen blir mer negativ og pessimistisk når vi føler oss truet og går i forsvar. Disse subjektive og personlige forklaringene deler vi vanligvis ikke med andre, men som vi intuitivt forholder oss til som sanne. Noen av evalueringene og forklaringene vi automatisk produserer er så ladete eller negative at de ikke kan deles med andre uten at de blir støtt eller krenket.

 

I forhold til autentisk ledelse skaper den negative indre dialogen vanskeligheter og dilemmaer. Hvis vi skulle være fullstendig åpne og ærlige med andre, vil vi lekke ut med kritiske evalueringer og forklaringer om andres oppførsel, egenskaper og motiver, noe som trolig vil medføre at de går i forsvar og tar avstand fra oss. Samtidig inneholder den indre dialogen nyttig informasjon om oppgaver og relasjoner. For å kunne opptre mer autentisk, trenger derfor ledere å forandre den indre dialogen til å bli mer nøytral og objektiv slik at den åpent kan deles med andre.

"I kommunikasjon på jobb er det en overvekt av påstander som forteller hva folk synes er viktig og riktig, og mangel på spørsmål om egne og andres oppfatninger"


Tolkningsstigen illustrerer hvordan storparten av den intuitive bed
ømmingsprosessen foregår ubevisst og skjult for andre. Det vi uttrykker til andre er oppfatninger og forslag, men ikke hvilke forestillinger, fakta, evalueringer og forklaringer som har ledet frem til disse. Vi uttrykker deler av hva vi føler, men ikke følelser vi frykter kan skape avstand til andre.

 

Tolkningsstigen er i første omgang et verktøy for selvinnsikt. Lederens oppgave er å utvikle «det indre vitnet» som er den delen av av oss som kan observere og reflektere over hvordan de andre delene av bevisstheten, følelsene og personligheten reagerer på omgivelsene og svinger mellom ulike subjektive tilstander.

 

I neste omgang er den er verktøy for å forstå og stille spørsmål om andres virkelighetsforståelse. I kommunikasjon på jobb kommer i hovedsak folks oppfatninger og følelser til uttrykk. Det er en overvekt av påstander som forteller hva folk synes er viktig og riktig, og mangel på spørsmål om egne og andres oppfatninger.

 

Stigen kan brukes til bedre kommunikasjon og til bedre beslutninger i fellesskap ved at alle kan stille spørsmål om hverandres virkelighetsforståelse. Den er et kommunikasjonsverktøy for bedre beslutninger sammen med andre. Den viser hvordan deler av det vi forestiller oss, tenker, tror og føler er skjult for andre. Vi kan hjelpe andre til å forstå vårt perspektiv bedre ved å dele mer. For å forstå andres virkelighet bedre, kan vi stille spørsmål til dem og utforske hvordan de ser verden. I praksis vil dette si å åpne opp og dele vår indre dialog med andre – som er synonymt med å opptre autentisk.

 

Hvordan unngå beslutningsfellene 

 

Veien til bedre beslutninger og unngåelse av beslutningsfellene er tredelt:

 

 •  Først er det viktig at ledere er klar over hvordan de kan ta feil og åpner for at andre kan utfordre standpunktene deres.


 • I neste omgang er det viktig med spørsmål som hjelper folk til å tenke seg om to ganger og se saken fra flere vinkler.


 • Så er det viktig med design av gode beslutningssituasjoner der folk føler seg trygge på å komme med motforestillinger. Forsvar fremmer fellene, psykologisk trygghet forebygger dem.


Hvordan utvide situasjonsforståelse og fatte bedre beslutninger?


Alle ser virkeligheten fra sitt subjektive perspektiv. Ledere som blir fanget og sterkt farget av sin egen synsvinkel risikererer å fatte dårligere beslutninger, gå glipp av verdifulle synspunkter fra medarbeiderne og svekke relasjonene til andre ved å oppføre seg egenrådig.

"Objektiv situasjonsforståelse er et verktøy som kan brukes i konkrete situasjoner og mer generelt til å bli oppmerksom på mønstre i ens egne perspektiv"


Utvidet og mer objektiv situasjonsforståelse krever oppmerksomhet og fokus over tid. Dette er et verktøy som kan brukes i konkrete situasjoner og mer generelt til å bli oppmerksom på mønstre i ens egne perspektiv.

 

Stigen er et praktisk verktøy for å bli kjent med egen virkelighetsforståelse og sikre at man har fått med deg det som er vesentlig for en sak eller beslutning.


Forestillinger


 • Hvilke forestillinger har du om deg selv og din rolle – som påvirker hvordan du oppfatter virkeligheten og andres rolle? Hva er din identitet og hvilke historier om deg selv gjentar du stadig?


 • Hva er din innstilling til verden? Er du positiv og optimistisk – eller negativ og kritisk?


 • Hva utløser følelser og forsvar hos deg? Hvordan er du sårbar? Hva trigger behov for selvbeskyttelse?


Situasjonen


 • Hvordan kategoriserer du situasjonen? Hva forteller du deg selv at situasjonen dreier seg om? Hvilke forestillinger vekkes til live? Hvilke andre måter å oppfatte saken eller situasjonen finnes?


 • Hva legger du merke til? Hvilke inntrykk får plass i oppmerksomheten din, og hva ser du bort fra eller legger mindre vekt på? Finnes det fakta som ikke kommer i betraktning, spesielt fakta som peker i en annen retning enn de du vektlegger?


 • Hvordan bedømmer du og dømmer situasjonen? Hva oppfattes positivt, hva virker negativt? Hva aksepterer du og hva avviser du? Hva åpner du for, hva utelukker du? Hvordan kan du åpent akseptere det du ser eller hva som skjer – uten å måtte dømme det?


 •  Hvordan forklarer du virkeligheten? Hva er dine typiske forklaringer av andre og hvordan de oppfører seg? Hva ville skje hvis du delte forklaringene dine med andre og spurte om de stemte? Hvordan kan du lytte til andres perspektiv og forklaringer uten å fargelegge disse med dine egne meninger?

 

Oppfatningen eller følelsen


 • Hva tror du er virkelig og sant? Hvilke andre perspektiv kan du innta?

knut ivar karevold PHD
Programdirektør og fakultetsleder, Leith Executive Education

OM forfatteren
Knut Ivar Karevold Phd. skrev sin doktorgrad i adferdsøkonomi, og har de siste 30 årene høstet omfattende erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling. Karevold er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, hvor han også tok sin doktorgrad i 2009. Karevold er Fulbright Scholar ved Harvard Business School.