KNUT IVAR KAREVOLD

Hjernens design

Dette er en artikkel tilhørende Leith ALP, Modul 2

Hvordan er hjernen designet?

 

Hjernens anatomiske design gir oss et grovt bilde av hvordan hjernen fatter beslutninger.

 

Et bilde av hjernen får vi av hvordan hjernen er bygget i ulike nivåer. Da ser vi at hjernen består av tre deler:

for å lese videre må du enten ha et premium abonnement på Leith Insights, eller være medlem i Leith. 

Om du allerede har et Leith Insights abonnement, eller om du er medlem i Leith, kan du logge deg inn for å fortsette å lese


  • Reptilhjernen bestående av hjernestammen og lillehjernen
  • Pattedyrhjernen bestående av emosjonelle strukturene amygdala og det limbiske system
  •  Den intellektuelle og analytiske bestående storhjernen med cortex og den prefrontale cortexen


Reptilhjernen fungerer som en autopilot som tolker virkeligheten og regulerer mange kroppslige funksjoner. Den emosjonelle hjernen regulerer følelser og behov. Storhjernen styrer de avanserte intellektuelle funksjonene som språk, tenkning og logisk problemløsning. Den prefrontale cortex påvirker vår evne til å forstå helheten, se andres perspektiv og planlegge mer komplekse oppgaver.

Et annet bilde av hjernen får vi når vi ser den ovenfra. Da ser vi at den er delt i to og består av to ulike halvdeler:


  • Den konseptuelle, logiske og analytiske venstre hjernehalvdelen
  • Den helhetsorientert og visuelle høyre hjernehalvdelen


Det anatomiske designet forteller at hjernen både fungerer som en helhet og at hver del har sine unike oppgaver innenfor helheten. Moderne hjerneforskning viser hvordan de ulike delene aktiveres til å løse ulike oppgaver, men også hvordan områder kan ta over oppgaver hvis en del skades eller ødelegges.

De anatomiske hoveddelene forteller også en historie om hjernens evolusjon der vi har reptilhjernen og pattedyrhjernen til felles med dyrene – og der disse delene utfører instinktive og automatiserte funksjoner. Moderne hjerneforskning viser også typen celler og hva slags forbindelser det er mellom cellene påvirke hvordan hver del og hele hjernen fungerer – og gir et mer nyansert bilde av hjernen enn de anatomiske hoveddelene.

Hjernen fungere også som en muskel som responderer på hvordan den blir trent og brukt. Vi kan måle forskjeller i antall nerveforbindelser og vekten på områder som brukes mye.

Hjernens funksjonsnivå henger sammen med tilstanden i kroppen

 

Hjernens beslutningssystemer henger sammen med strukturene:


  • Det raske og intuitive System 1 fungerer slik at innkommende informasjon blir sortert i reptilhjernen og så koplet med konseptuell kunnskap i venstre hjernehalvdel


  •  Det raske og impulsive emosjonelle systemet fungerer slik at nye erfaringer blir sammenliknet med den emosjonelle hukommelsen


  • Det grundige analytiske System 2 aktiverer ulike deler av cortex og den prefrontale cortex


For ledere er det nyttig å kjenne til forskjellene mellom de ulike nivåene og delene av hjernen som et hjelpemiddel til tilstandsforståelse og selvinnsikt.

knut ivar karevold PHD
Programdirektør og fakultetsleder, Leith Executive Education

OM forfatteren
Knut Ivar Karevold Phd. skrev sin doktorgrad i adferdsøkonomi, og har de siste 30 årene høstet omfattende erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling. Karevold er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, hvor han også tok sin doktorgrad i 2009. Karevold er Fulbright Scholar ved Harvard Business School.