KNUT IVAR KAREVOLD

Hva er egentlig identitet og hvorfor er det viktig for ditt lederskap?

Dette er en artikkel tilhørende Leith ALP, Modul 2

Hva er egentlig identitet og hvorfor er det viktig?

 

Identiteten finnes i den bevisste delen av personligheten. Den består av relativt få forestillinger, som vi henter frem for å skape inntrykk av at vi er et helt og integrert menneske. Forestillingene er bundet til ord som egenskaper, mål, verdier og forpliktelser.

for å lese videre må du enten ha et premium abonnement på Leith Insights, eller være medlem i Leith. 

Om du allerede har et Leith Insights abonnement, eller om du er medlem i Leith, kan du logge deg inn for å fortsette å lese


Identiteten er et begrenset sett forestillinger om hva slags menneske vi er. Identiteten er derfor lite representativ for alt vi har erfart og alt hva som hvert øyeblikk foregår under overflaten i psyken. Identiteten kan også begrense hvem vi tror vi kan bli til i fremtiden.


De dypeste kildene til identitet finner vi i oppveksten og de opprinnelige familierelasjonene. De bevisste kildene til identitet er historien foreldrene våre fortalte om hvem vi er og hva vi burde bli til. Den opprinnelige ubevisste kilden til identitet er hvordan foreldrene våre behandlet oss og hvordan vi forklarte hva dette sa om oss.


Hvis vi ble rost og anerkjent, var det fordi vi var bra eller hadde gjort noe bra – og så gjorde vi som barn automatisk mer av det. Hvis vi ble ignorert eller kritisert for noe annet, så måtte det være fordi det var noe feil med oss eller oppførselen vår, og vi lærte oss å dempe, skjule eller late som vi ikke tenkte, følte eller gjorde akkurat dette. Kjærlighet og anerkjennelse nedfelles i et positivt selvbilde, mens avvisning og kritikk skaper negative bilder av hvem vi er.

"En tydelig profesjonell identitet skaper en følelse av trygghet og autoritet. Vi kan tenke på oss selv som en faglig ekspert og adskille oss fra de som ikke besitter vår spesielle ekspertise"


I sentrum for identiteten finner vi identifikasjonen og avstanden til våre foreldre og familie. Ingen går gjennom oppveksten uten å identifisere seg med eller prøve å likne foreldrene mest mulig. Ingen kan unngå å ta avstand fra egne foreldre og oppleve seg selv som en annerledes kontrast til dem. Uansett er foreldrene referansepunktet både for det identifiserte og avviste.

 

Den bakenforliggende historiske kilden til identitet er forfedres forestillinger om et godt menneske som ble lagret i både de bevisste og ubevisste lagene i deres psyke, og i neste omgang lagret i vår personlighet. Identiteten består både av bevisste og ubevisste familiesannheter og myter.

 

Den profesjonelle identiteten formes gjennom årelange studier og år med praktisk erfaring. En tydelig profesjonell identitet skaper en følelse av trygghet og autoritet. Vi kan tenke på oss selv som en faglig ekspert og adskille oss fra dem som ikke besitter vår spesielle ekspertise. Den profesjonelle identiteten veves inn i rolleforståelsen og den personlige identiteten og og blir en del av den vi opplever at vi er.

 

Identitet er dermed et sett lærte forestillinger og historier. Kilden til identitet er først hva andre sier om oss, og deretter hvilke av disse historiene vi gjentar slik at de fester seg ekstra godt i hukommelsen.

 

Identiteten omkranser personligheten som et slags tynt skall. Under den bevisste delen av psyken foregår det kontinuerlig en strøm av mange ulike selvregulerende prosesser. Personligheten består av mange flere komponenter enn identiteten – noen av disse er mer stabile, mens andre varierer og vibrerer avhengig både av indre og ytre omstendigheter. Identiteten sier dermed mest om hvem vi tror vi er og hvem vi aller helst vil være, og mindre om hvem vi faktisk er.

 

For noen blir identiteten til en del av forsvaret. Identiteten blir i seg selv et mål, verdi eller tegn på hvor vellykket man er. Man vever inn egne idealer i identiteten og kan føle seg truet hvis andres oppfatninger eller reaksjoner ikke passer med den man vil fremstå som. Identiteten kan bli et forsvarsverk som beskytter det sårbare, autentiske selvet.

"Identitetens forestillinger er tidløse. Den vever tråder tilbake til hvem vi alltid har vært til den vi er nå – og fremover til den vi kan eller vil bli i neste livsfase"


Den profesjonelle identiteten kan gj
øre folk sårbare og utløse forsvar. Fra den ytre profesjonelle identiteten går det mange tråder inn til den personlige identiteten og videre inn til den sårbare selvfølelsen. Hvis noen betviler ekspertens kompetanse, kan først identiteten trues og i neste omgang det indre forsvarsverket aktiveres.

 

Hvis identiteten blir et mål, kan folk fokusere på hvordan de, ytre sett, ligner på de man identifiserer seg med. Fokus på ytre identitet og gruppetilhørighet kan trekke lederes fokus bort fra sentrum i seg selv og i retning av overfladiske likhetstrekk med dem man ønsker felleskap med.

 

Hvis identiteten konstrueres som et sett idealiserte verdier, så kan det skapes indre spenninger mellom disse og hva man faktisk tenker, føler og gjør. En skjør ytre, idealisert identitet kan bli truet av kraften i de avviste og ubevisste delene av psyken.

 

Identitetens forestillinger er tidløse. Den vever tråder tilbake til hvem vi alltid har vært til den vi er nå – og fremover til den vi kan eller vil bli i neste livsfase. Tidløsheten skaper forutsigbarhet og trygghet, men begrenser også hvilke valg som er aktuelle og mulige. Identiteten rammer inn livet og rollene våre, men kan veve usynlige bånd som begrenser mulighetene og kan gjøre oss blinde for de faktiske kapasitetene som bor i oss.

 

Identitet sier noe om de ytre delene av personligheten, men har alltid dypere røtter i psykens ubevisste kompleksitet. Det som på overflaten kan virke entydig, har som regel flertydige og komplekse røtter ned til de motsetningsfylte, ubevisste delene av psyken. En voksen identitet har alltid sporbare og ukjente tråder tilbake til selvfølelsens kilder i tidligere livsfaser.

 

Som voksen har vi mulighet til å betvile identitetens sannheter og skape en ny og mer nyansert forståelse av hvem vi er. Vi kan også spore opp de ubevisste forpliktelsene som er vevd rundt erfaringene som opprinnelig formet identiteten - og frigjøre oss fra dem ved at de sees og anerkjennes. Vi kan også betvile forestillingene om fremtiden som er innvevd i identiteten og åpne nye rom for hvem vi vil bli til og hva slags liv vi leve.

knut ivar karevold PHD
Programdirektør og fakultetsleder, Leith Executive Education

OM forfatteren
Knut Ivar Karevold Phd. skrev sin doktorgrad i adferdsøkonomi, og har de siste 30 årene høstet omfattende erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling. Karevold er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, hvor han også tok sin doktorgrad i 2009. Karevold er Fulbright Scholar ved Harvard Business School.