May 11 / KNUT IVAR KAREVOLD

Hva er sammenhengen mellom kommunikasjon og autentisk ledelse?

Dette er en artikkel tilhørende Leith ALP, Modul 2

Hva er sammenhengen mellom kommunikasjon og autentisk ledelse?

 

Lederens rolle er å påvirke andre. I følge autentisk ledelse skal lederen snakke åpent og ærlig, lytte til andre, delegere basert på tillit, og involvere andre i beslutningene. Lederens oppgave er også utvikle ansattes kompetanse og inspirere til profesjonell utvikling. Påvirkningen av oppgaver og folk skjer gjennom lederens kommunikasjon.

 

Lederes kommunikasjon består av en strøm av signaler gjennom mange kanaler – muntlig i fysiske og elektroniske møter og skriftlig i lengre e-poster og kortere meldinger. Folk påvirkes både av hva lederen sier og hvordan det sies. Lederens mentale og emosjonelle tilstand påvirker hvordan lederen uttrykker seg og hva andre oppfatter.

 

Kommunikasjon består av å planlegge, formidle og evaluere. Planlegging vil si å tenke gjennom kommunikasjonsoppgaven, hva man skal snakke om og designe en passende anledning til å snakke sammen. Formidlingen dreier seg om hva som skjer når man kommuniserer, og evaluere går ut på å undersøke hva som er oppfattet.

 

Autentisk kommunikasjon på jobb består av flere ulike komponenter. Noen av de viktigste er:

  • Organisasjon og organisering. Folk på jobb snakker sammen med utgangspunkt i mål, roller, rutiner, kultur og møteplasser. Tydelig organisering gjør det lettere å snakke autentisk sammen.

  • Ledere har ulike kommunikasjonsroller med ulike kommunikasjonsoppgaver. Målet med kommunikasjonen kan være å formidle eller å involvere. Formidle går ut på å fortelle om noe som er besluttet eller klart, mens å involvere går ut på å finne ut hva som skal besluttes eller hvordan beslutningen skal iverksettes. En variant av involverende kommunikasjon er å evaluere eller lære, mens en annen er veiledning eller coaching. Tydelige mål med kommunikasjonen gjør det lettere å snakke autentisk sammen, mens forvirring kan utløse utrygghet og forsvar. 

  • Lederens mentale og følelsesmessige tilstand påvirker om lederen er åpen eller lukket i møte med andre. Ledere som føler seg trygge åpner seg for andre og snakker autentisk. Folk som føler seg usikre, utrygge eller i forsvar lukker seg for andre og holder fast på egne oppfatninger. De har en negativ indre dialog. Folk kan føle at forsvar er negativt eller skamfullt, og late som de ikke er i forsvar. Da sier ordene en ting, men kroppsspråket noe annet – og da blir andre forvirret og usikre.

  • Kommunikasjon foregår i ulike situasjoner. I noen situasjoner kan folk se eller høre hverandre, mens i andre skjer all formidlingen gjennom skriftlig gjennom ord. Lederens oppgave er ofte å designe og planlegge møter. Designet av situasjonen eller møteplassen påvirker hva som kan sies og hvordan det oppfattes. Designet av konteksten påvirker hvor autentisk det er mulig å snakke sammen.

  • Hva som formidles har både innhold og form. Innholdet er selvet temaet og budskapene, mens formen referer til hvordan budskapet uttrykkes. Formen kan være forslag/påstander eller spørsmål, være subjektiv eller objektiv, eller være saklig eller følelsesmessig inspirerende. Formen kan åpne for nye perspektiver og ideer, eller lukke og konsentrere fokuset mot noen få avgrensede deler. Formen skaper også dynamikk og mønster mellom de som kommuniserer, og en del av mønsteret er hvilke kommunikasjonsroller folk tar og hvordan rollene påvirker hverandre.

  • All kommunikasjon har effekter og skaper resultater. Ett sett resultater gjelder hvordan oppgavene løses, mens et annet er den enkeltes følelser, motivasjon og behov, og hvordan relasjonene mellom de involverte utvikles eller svekkes. Resultatene påvirker i neste omgang folks oppfatninger av hvordan virksomheten er organisert, tilliten til de andre, og hvordan man i neste omgang snakker sammen.

 

Dette betyr at autentisk kommunikasjon har flere komponenter som ledere må være oppmerksomme på.

knut ivar karevold PHD
Programdirektør og fakultetsleder, Leith Executive Education

OM forfatteren
Knut Ivar Karevold Phd. skrev sin doktorgrad i adferdsøkonomi, og har de siste 30 årene høstet omfattende erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling. Karevold er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, hvor han også tok sin doktorgrad i 2009. Karevold er Fulbright Scholar ved Harvard Business School.