KNUT IVAR KAREVOLD

Hvordan ledere kan forsterke profesjonelle relasjoner

Dette er en artikkel tilhørende Leith ALP, Modul 5

Hvordan forsterke profesjonelle relasjoner

 

Gode og trygge relasjoner er viktig både for å lykkes med oppgavene og for å skape en arbeidsplass med høy trivsel.


Når folk føler seg trygge, er det lettere å involvere seg i krevende diskusjoner med motstridende synspunkter. Trygge folk kan også si fra hvis de er redde for at noe kan gå galt, eller hvis det allerede har skjedd avvik som må korrigeres.

 

Når folk føler seg trygge, har de det bedre på arbeidsplassen. Trivsel er smittsomt!

 

Det finnes flere virkemidler for å påvirke folks relasjoner og trygghet. Noen virkemidler påvirker den enkeltes relasjoner og forhold til lederen og kolleagene, mens andre gjelder hele arbeidsmiljøet eller enheten som jobber sammen.

 

Bevissthetsutvikling – fra avvisning til aksept

 

Tolkningsstigen viser hvordan oppfatninger av oppgaver, folk og relasjoner er innvevd i hverandre. Det er i praksis vanskelig for de fleste å skille mellom sak og person. Når vi avviser andres oppfatninger og forteller oss selv hvordan de tar feil, utløser vi samtidig negative følelsesmessige reaksjoner knyttet til dem.

 

Autentiske relasjoner krever derfor at vi forandrer oss selv i retning av å tenke og føle sterkere aksept og anerkjennelse for andre. Da blir det lettere å være sosialt imøtekommende, selv når vi ser situasjonen forskjellig eller er uenig.

"Menneskers sosiale forsvar viser hvordan vi impulsivt reagerer med kamp-flukt i situasjoner der rollen, posisjonen eller identiteten våre utfordres eller trues"


Det går an å anerkjenne folk selv om vi er uenige med dem. Vi kan anerkjenne hva vi er uenige om, og være enige om at vi ønsker en god samarbeidsrelasjon uansett profesjonelle oppfatninger.

 

Dette er hva du kan gjøre:


 • Lytte til hvordan du bedømmer andre: hva anerkjenner du og hva avviser du?
 • Lytte til hvordan du bedømmer deg selv: hva anerkjenner du og hva avviser du?


 

Relasjonelle virkemidler

 

Trygghet og tillit skapes av hvordan folk møter hverandre, lytter og forholder seg til hva andre deler og formidler.

 

Dette er kommunikasjonsvirkemidler for å forsterke relasjoner:

 • Lytte til hverandre og forstå hverandre
 • Be om synspunkter og tilbakemelding
 • Anerkjenne hverandre og vise empati – selv om man er uenige
 • Like hverandre – uttrykke positive følelser
 • Likhet – ha noe til felles
 • Hjelpe hverandre og gjøre noe for hverandre

 

Disse virkemidlene kan man bevisst bruke for å kultivere gode relasjoner i hverdagen.

 

Tydelig organisering

 

Menneskers sosiale forsvar viser hvordan vi impulsivt reagerer med kamp-flukt i situasjoner der rollen, posisjonen eller identiteten våre utfordres eller trues. Når flere går i forsvar i møte med hverandre, kan det skapes relasjonsdynamikk som utfordrer relasjonene og tilliten.

 

Organisatoriske virkemidler som skaper forutsigbarhet og dermed trygghet:

 • Felles mål
 • Klare mål for den enkelte
 • Tydelige roller
 • Klare samarbeidsbehov mellom roller
 • Tydelige rutiner
 • Klare beslutningsprosesser

 

Psykologisk trygghet

 

Psykologisk trygghet defineres som et kjennetegn ved hele arbeidsmiljøet og er en indikator på hvordan folk opplever klimaet på arbeidsplassen. Trygghet påvirker folk til å føle seg anerkjent og respektert blant kollegaene og i fellesskapet – og kan øke trivselsfølelsen.

"Menneskers sosiale forsvar viser hvordan vi impulsivt reagerer med kamp-flukt i situasjoner der rollen, posisjonen eller identiteten våre utfordres eller trues"


Psykologisk trygghet kan også stimulere folk til å stille spørsmål om hva de føler seg usikre på og engasjere seg i oppgaver de ikke føler seg helt trygge på. Når folk føler seg trygge, involverer de seg mer og tar mer ansvar for situasjonen på arbeidsplassen, også problemstillinger som går utover ansvaret i rollen deres. Trygghet påvirker også folks villighet til å uttrykke meninger som avviker fra flertallet og betvile om løsninger andre tar for gitt faktisk er så gode som andre tror.

 

Det skilles mellom fire nivåer av psykologisk trygghet:

 • Føle seg inkludert i fellesskapet
 • Kunne spørre og lære fra hverandre
 • Kunne dele kunnskap og si fra om egne meninger
 • Kunne betvile løsninger og hverandre – og foreslå alternativer

 

Flere faktorer fremmer psykologisk trygghet. Det går an å bruke virkemidlene beskrevet i dette verktøyet:

 • Akseptere hverandre – uansett om man er enige eller ikke
 • Snakke godt sammen
 • Etablere en tydelig organisasjon

knut ivar karevold PHD
Programdirektør og fakultetsleder, Leith Executive Education

OM forfatteren
Knut Ivar Karevold Phd. skrev sin doktorgrad i adferdsøkonomi, og har de siste 30 årene høstet omfattende erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling. Karevold er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, hvor han også tok sin doktorgrad i 2009. Karevold er Fulbright Scholar ved Harvard Business School.