Leith ALP  
Advanced leadership programme

Leith ALP (Advanced Leadership Programme) er en praktisk rettet diplom-utdannelse med fokus på autentisk ledelse. 
Empty space, drag to resize
NIVÅ

erfarne
ledere

NESTE OPPSTART

1.
Juni 2023

GRUPPESTØRRELSE

12
Deltakere

FORMAT

FYSISK +
digitalt

VARIGHET/ÅR

5 dager
(45 timer)

PRIS (EKS MVA)/ÅR

NOK
78.250

Programmets innhold

Drag to resize
  • 5 årlige fysiske gruppesamlinger
  • Leiths Verktøykasse for God Ledelse
  • 60+ programartikler
  • Premium tilgang på Leith Insights
  • Mat, Drikke & Bevertning
  • Medlemskap i Leith Executive Members Club
Drag to resize

innsikten du behøver, når det teller

Leith ALP er bygget på filosofien om livslang læring. Teorier og hypoteser er erstattet med praktisk læring, som gir deg kunnskapen du behøver for å påvirke ditt lederskap med umiddelbar virkning

Skreddersydd læring, tilpasset lederens situasjon

Innholdet i Leith ALP tilpasses deltakernes case og aktuelle situasjon, og læringen iverksettes gjennom Leiths verktøykasse. Resultatet er et dynamisk læringsprogram, som er rotfestet i deltakernes virkelighet

Tidseffektivt design for en krevende hverdag

Programmet avvikles på 5 årlige halvdagssamlinger, og understøttes av korte fag-artikler. Programinnholdet er kondensert, og gir delatkerne direkte kunnskap og innsikt

medlemshistorier

#et sted jeg kan dele av meg selv| #et nødvendig pusterom i hverdagen | #et sted jeg kan møte mennesker som utfordrer meg | #et sted for refleksjon | #et direkte, åpent og ærlig forum

"Leith programmet har vært bevisstgjørende på hvordan jeg påvirker andre og andres evne til endring"
Drag to resize
ELISE LANGERØD
CHRO, XXL
"Leith er et sted hvor jeg føler tryggheten til å kunne si ting som de er, og hvor jeg kan ta opp problemstillinger som jeg ikke tør snakke med noen andre om"
Drag to resize
NiNA VESTERBY
CEO, Storyhouse Egmont
"Gjennom å bli bedre kjent med meg selv har jeg lært å gi mer av meg og styrke min autentiske ledelse"
Drag to resize
Svend Olav Svendsen
Director, Sopra Steria

Programmets
formål 
og utbytte

God ledelse er realistisk og oppnåelig for mange ledere. Nøkkelen ligger i å se hva, når og hvordan det svikter

Leith ALP er bygget på forskningsbasert kunnskap om god ledelse, med psykologi, nevrovitenskap og filosofi som fundament.

Programmet presenterer et kartverk med holdepunkter for hvordan du som leder kan studere deg selv og din egen adferd.

Gjennom case-basert læring utforskes bestanddelene i deltakernes lederskap, slik at de vet hvor de skal legge sine krefter for å ta sitt lederskap til det neste nivået.
Drag to resize

Selvledelse

Mestre teknikker for å skape en autentisk tilstand i deg selv, og i menneskene, teamene og virksomheten du leder 

relasjonell ledelse

Skap følgerskap, og formidle ideene og meningene dine på en inspirerende, karismatisk og motiverende måte

Spørsmålsledelse

Still flere og bedre spørsmål på en måte som inspirerer andre til å svare ærlig og som hjelper til med å fatte bedre beslutninger i fellesskap

Teamdesign

Se mønstrene i hvordan andre påvirker hverandre, og hvordan du kan skape mer ærlig og effektiv kommunikasjon mellom andre

Tilstedeværende ledelse

Lær teknikker for hvordan du kan observere og justere din egen mentale tilstand og hvordan du kan prestere best mulig, uavhengig av situasjonen du befinner deg i
Drag to resize

Adferds oppmerksomhet

Bli bevisst på hvordan du oppleves i møte med andre. Bygg et sterkt fundament for selvinnsikt og bevissthet rundt egne adferdsmønstre
MODUL 1
MODUL 2
MODUL 3
MODUL 4
MODUL 5


MODUL 1 - autentisk Rolleforståelse

For å bli mer autentiske, trenger vi et mer nyansert og finkornet kart over vår indre verden og hvordan de ulike delene av personligheten er organisert og fungerer. Vi trenger å kunne se etter tegn på det autentiske i oss og oppdage mekanismer som trekker oss bort fra den autentiske kompassnålen.

Hva ser du når du vender blikket innover i deg selv? Hvilke stemmer snakker du til deg selv med? Hva vil du at andre skal tro om deg? Hva med deg vil du fremheve og hva vil du skjule?
Hva av det du sier til deg selv kan du dele med andre? Sier du hva du mener eller sier du hva du tror andre vil høre?
Alle disse spørsmålene dreier seg om personligheten din, og de påvirker måten du leder på, og hvordan andre oppfatter deg som leder. 

FASILITATOR
Professor Knut Ivar Karevold er organisasjonspsykolog og adferdsøkonom, og har arbeidet med endringsprosesser i virksomheter og med enkeltledere i over 30 år. 


MODUL 2 - selvinnsikt og personlighet

Selvinnsikt og Personlighet dreier seg om å se, forstå og akseptere oss selv for den vi faktisk er. Det er viktig å oppdage hvordan vi kan tenke og føle slik at vi handler annerledes enn de autentiske idealene våre.

Personligheten er satt sammen av ulike elementer som påvirker hvordan vi oppfører oss, og mye av det som foregår inne i oss skjer automatisk og uten bevisst styring. Vi trenger derfor selvinnsikt for å se hva i oss som trekker oss i retning av det inautentiske. Vi skaper dypere selvinnsikt gjennom indre arbeid med personlighetens struktur og mønster.
FASILITATOR
Professor Knut Ivar Karevold er organisasjonspsykolog og adferdsøkonom, og har arbeidet med endringsprosesser i virksomheter og med enkeltledere i over 30 år. 


MODUL 3 tilstedeværende lederskap

Tilstedeværelse dreier seg om bevissthetstilstanden vår i øyeblikket. Det er i øyeblikket vi møter andre og lytter til hva de sier, og det er i øyeblikket vi lytter til våre egne reaksjoner på det som skjer i oss og rundt oss. Bevisstheten vår kan fokusere på en avgrenset del av virkeligheten eller åpne seg for helheten. Vi kan fokusere på øyeblikket, minner om noe som har skjedd tidligere eller tanker om noe som kan skje.

I krevende situasjoner, eller når vi opererer under stress, snevres fokuset inn. Hvis vi føler oss utrygge eller at vi må beskytte oss, blir tankene mer kategoriske og dogmatiske, og vi stenger av for andre. Tilstedeværende lederskap er viktig for autentisk ledelse fordi vi frigjør mental kapasitet til å oppfatte både den enkelte, hele gruppen og relasjonene mellom mennesker.

FASILITATOR
Viggo Johansen har mastergrad i filosofi, og en videreutdannelse i kognitiv terapi. Johansen har jobbet med endringsprosesser i både grupper og med enkeltledere. 


MODUL 4 - kommunikasjon, PÅVIRKNING og relasjoner

God kommunikasjon dreier seg om hvordan vi formidler oppfatningene våre og hvordan vi lytter til andre. Modulen dreier seg om hvordan å forstå andre bedre og hjelpe andre til å forstå oss bedre. Den dreier seg også om å påvirke andre til å bevege seg i vår retning, og om hvordan vi kan snakke med andre slik at de føler seg motivert og inspirert til å følge våre anbefalinger.

Organisasjoner er nettverk av formelle og uformelle relasjoner, og kvaliteten på relasjonen påvirker hvor godt virksomheter lykkes. Alle profesjonelle relasjoner har sine unike mønstre der partene påvirker hvordan de andre oppfører seg. Positive relasjonsmønstre skaper gode prestasjoner, mens negative mønstre oppleves belastende og tunge. Utgangspunktet for profesjonelle relasjoner er kombinasjonen av oppgaverelaterte og personrelaterte forventninger. Disse påvirker i neste omgang dynamikken mellom folk og hvilke resultater vi skaper gjennom relasjonene.

FASILITATOR
Professor Knut Ivar Karevold er organisasjonspsykolog og adferdsøkonom, og har arbeidet med endringsprosesser i virksomheter og med enkeltledere i over 30 år. 


MODUL 5 - Gjennomføring og
endring

Gjennomføringsevne dreier seg om å analysere endringsbehov og klarlegge de raskeste og mest ressurseffektive veiene til målet. Vi fokuserer på hvordan påvirke og inspirere andre til å bli med inn i det ukjente, tenke visjonært og se det strategiske risikobildet.

Vi bryter opp komplekse endringsprosesser i avgrensede deler som er mulig å få gjort noe med. Vi ser hvordan organisatoriske, prosessorienterte og kulturelle endringsprosesser kan skape bedre resultater. Modulen er basert på systemteori, og hvordan du som leder kan skape effektive endringsprosesser i virksomheten, og få gjennomslag for nye ideer på en effektiv og slagkraftig måte. 

FASILITATOR
Professor Knut Ivar Karevold er organisasjonspsykolog og adferdsøkonom, og har arbeidet med endringsprosesser i virksomheter og med enkeltledere i over 30 år. 

fripass

Et verdiskapende og bærekraftig næringsliv starter med god ledelse, og trening i godt lederskap bør være tilgjengelig for alle

Samtidig er det mange norske virksomheter som ikke har mulighet til å finansiere utvikling for sine sentrale ledere og ansatte. Dette kan for eksempel være veldedige organisasjoner, oppstartsbedrifter eller kunst- og kulturinstitusjoner.

Vi mener at dette er negativt for norsk næringsliv, og deler ut 4 årlige stipender som dekker alle kostnader knyttet til deltakelse i Leith ALP. Dette gjør vi for at ledere fra alle typer organisasjoner skal få mulighet til å utvikle sitt lederskap, og i effekt, virksomheten de leder. 


Empty space, drag to resize

hvordan søke?

Om du mener at du, eller noen du kjenner, kvalifiserer til et Fripass, så ønsker vi deg velkommen til å sende oss en søknad. Du kan søke både på vegne av deg selv, noen i din virksomhet, eller noen du kjenner. 

ofte stilte spørsmål

HVordan setter dere sammen gruppene?

I Leith setter vi sammen grupper basert på profesjonell og personlig profil, samt industri, rolle og senioritet. Menneskene du møter i en gruppe i Leith er en sentral del av programkonseptet, og vi mener at mangfold og diversitet skaper et mest mulig berikende utviklingsfellesskap. Vi bruker mye ressurser på opptaksprosessen til hver enkelt søker, og kvalifiserte søkere blir invitert til en personlig samtale med Leiths opptaksdirektør. På denne måten sikrer vi et høyest mulig refleksjons- og kompetansenivå i hver gruppe, og i Leiths nettverk som helhet. 

HVor mye tid krever programmet av meg?

Leith ALP er designet for å kunne kombineres med en hektisk lederhverdag. Programmets fysiske samlinger avholdes over fem årlige ettermiddagssamlinger. Tematikken tilpasses deltakernes case, og de fysiske samlingene komplimenteres med korte fag-artikler. Læringen implementeres gjennom Leiths praktiske Verktøykasse for God Ledelse. Dette sikrer at deltakerne ikke kun går fra programmet med teoretisk innsikt, men også med kunnskapen og verktøyene for å påvirke sitt lederskap med øyeblikkelig virkning. 

Kan hvem som helst søke i programmet?

Leith ALP er et program for erfarne ledere, med flere års erfaring med å lede team, organisasjonsenheter eller hele virksomheter. Profilen til alle søkere blir vurdert av Leiths Opptakskomité. Etter en overordnet vurdering av profesjonell erfaring, bransje/industri og rolle, blir aktuelle kandidater invitert til en personlig samtale, for å avdekke utviklings mål- og behov. Om begge parter ønsker å gå videre i opptaksprosessen etter denne samtalen, vil Leith tilby kandidaten en plass i en gruppe som passer til den aktuelle kandidatens profesjonelle og personlige profil. 

Hva koster programmet, og hva er inkludert i prisen?

Vi ønsker at programmets deltakere kun skal behøve å fokusere på sin egen, og sin gruppes, utvikling. Den årlige kostnaden er NOK 78.250 (eks MVA), og dekker alle deler av programmet, herunder utvikling/coaching, læringsmateriell, velkomstpakke, digitale tilganger, mat, drikke og bevertning. Inkludert følger også et medlemskap i Leith Executive Members Club, som arrangerer månedlige arrangementer for Leiths 120 medlemmer. Vi vet at tiden ikke alltid strekker til, og arrangementene er lagt opp slik at våre medlemmer selv kan engasjere seg i den grad de ønsker og har mulighet. 

Leith Dialog x katja heggedal

Write your awesome label here.

ØNSker du mer informasjon?

Har du spørsmål om Leith ALP, eller ønsker du å lære mer om Leith?
Vi er her for å besvare dine spørsmål. 
Drag to resize