Ingar skaug

Fundamentale perspektiver på ledelse

Ingar Skaug. Foto: Steffen Oftedal

God ledelse er avgjørende for å håndtere de komplekse situasjonene og problemstillingene verden står overfor.

Jeg har vært med på mye spennende i min karriere, og jeg har lært mye langs veien. Jeg har ofte snakket om min lederkarriere som en oppdagelsesferd. En søken etter sannheter om hva som driver en organisasjon fremover. Det jeg ikke reflekterte over den gang var betydningen av å få vurdere ledelse på avstand. De perspektivene som erverves i denne prosessen er langt på vei like verdifulle som å oppleve det i situasjonen.

Det finnes viktige distinksjoner mellom den teoretiske tilnærmingen og den utøvende tilnærmingen til ledelse. Jeg har erfart at mange ikke i tilstrekkelig grad skiller mellom hva som er god ledelse og hva det vil si å være en god leder. Min refleksjon er at god ledelse langt på vei er situasjonsbestemt, mens en god leder innehar evner og egenskaper som ikke bestemmes av situasjonen. Eksempelvis vil en god leders evne til selvbeherskelse, mot og åpenhet være lik i stormen som på godværsdagene. 
 

Om god ledelse

Det er spesielt tre elementer jeg har erfart som avgjørende for god ledelse. Det første handler om å stake ut en kurs og styre retningen. Det andre om å utvikle menneskene slik at de kan nå sitt fulle potensiale. Det tredje er å skape et klima og en kultur der alle forstår de felles målsetningen og trekker i samme retning. 

"Å få en ærlig tilbakemelding om ens adferd kan gjøre vondt. Men det er fryktelig viktig. Det er gjennom slike prosesser man utvikler seg selv, og med det skaper grunnlag for utvikling av medarbeiderne"

Felles for disse tre er at det forutsetter en mest mulig objektiv og omforent forståelse av virkeligheten. Historien er full av virksomheter som har gjort alt «riktig», men likevel blir utspilt i sitt marked som følge av disruptive teknologier, endrede kundeforventninger og virksomheter som gjør ting på helt nye måter. Lederen må eie visjonen, men det forutsetter at man er lydhør for andre i organisasjonen og evner å gjenkjenne fundamentale endringer i markedsforholdene. 
 

Felles virkelighetsforståelse er essensielt i arbeidet med å skape en resultatdrivende kultur. Men det kan også være et spesifikt grep som bedrer virkelighetsforståelsen i organisasjonen. Dette skjer ved at man lykkes med å manifestere adferd i organisasjonen der kollektivet av synsvinkler, kompetanse og intelligens deles åpent og ærlig. Her er det avgjørende at lederen viser autentisk omtanke for organisasjonen og dens medarbeideres. Da øker også forståelsen for den kompleksiteten bedriften møter.
 

En avgjørende del av god ledelse er å forstå hvordan ens adferd påvirker andre og hvordan andres adferd påvirker omgivelsene. Det er viktig at du som leder gir dine medarbeidere muligheten og tilliten til å kunne gi deg tilbakemeldinger på hvordan du innvirker på dem. Dette er ikke smertefritt. Å få en ærlig tilbakemelding om egen adferd kan gjøre vondt. Men det er fryktelig viktig. Det er gjennom slike prosesser man utvikler seg selv, og med det skaper grunnlag for utvikling av medarbeiderne.
 

I egen karriere har dette arbeidet langt på vei vært det mest avgjørende. Vi kan tydelig se at organisasjoner som lykkes med denne formen for kulturbygging, i større grad lykkes i å styre skuta riktig vei og tiltrekker seg stadig flinkere folk.

"Endring innebærer motstand. Forpliktelsen må da være så tydelig at det skaper forutsigbarhet og trygghet i lederens overbevisning"

Det mest effektive startpunktet for kulturbygging handler dermed om å forstå sin egen adferd og hvordan den påvirker andre, for så å bruke den viten til å hjelpe individene i organisasjonen til å forstå det samme. På denne måten kan man belyse adferd som er ønsket og adferd som ikke er ønsket. Da kan folk som har hatt gnisninger i tredve år plutselig begynne å jobbe sammen – dette har jeg direkte fått erfare.
 

Den gode lederen

Kultur er åpenbart vanskelig å tallfeste, spesielt på kort sikt. Koblingen mellom god ledelse og den gode lederen blir da spesielt tydelig i aktivt kulturarbeid. Først og fremst krever det en forpliktelse til den visjonen man har skapt for kultur i organisasjonen. Med dette mener jeg det arbeidet man legger ned hver eneste dag, i medgang og i motgang, for å realisere visjonen. Endring innebærer motstand. Forpliktelsen må da være så tydelig at det skaper forutsigbarhet og trygghet i lederens overbevisning.

 

Det andre er mot. Mot til å snakke om og ta tak i det som er smertepunktene i organisasjonen. Det er lederens modighet som tar et kulturarbeid fra det overfladiske til det transformative. Her må jeg si at vi i Norge er altfor feige. Vi er så opptatte av å skape en hyggelig atmosfære at vi skyver alt som er vondt under teppet. God ledelse handler om å forstå hvordan egen og andres adferd påvirker omgivelsene. Vis dine medarbeidere tillit til å gi deg som leder tilbakemeldinger på hvordan du innvirker på dem. Dette er som nevnt ikke smertefritt, men helt avgjørende.

"Det kreves dog en god leder, med de rette egenskapene for å iverksette og omsette dette i praksis. Det krever modighet, det krever karisma, det krever dedikasjon og det krever et sett styrende og ufravikelige kjerneverdier"

 Det tredje er karakter. Med dette mener jeg drivkraften i selve lederen. Hvilke ambisjoner og verdier man drives av. Det finnes et knippe gode eksempler på karismatiske ledere som evner å drive sine følgere til å gjøre de mest forferdelige ting, selv på akkord med følgerenes egne verdier.

Vi kan ikke snakke om gode ledere uten å berøre det etiske kompasset som ligger til grunn for lederens adferd og valg. Det store spørsmålet blir hvorvidt lederen selv er bevisst dette kompasset og hvordan man fra utsiden kan identifisere dette hos andre.

 

Disse tre egenskapene utgjør et fundament for en hva som kan bli en god leder.


Betydningen av kontinuerlig utvikling


Vi kan enes om at de elementene ved ledelse som her blir belyst, er essensielle komponenter i god ledelse. Det kreves dog en god leder, med de rette egenskapene for å iverksette og omsette dette i praksis. Det krever modighet, det krever karisma, det krever dedikasjon og det krever et sett styrende og ufravikelige kjerneverdier. Disse egenskapene er ikke medfødt eller iboende. De kommer ikke av seg selv; de må kultiveres. Dette er noe jeg virkelig brenner for.

 

Ledelse som fag og hvordan ledelse forstås i en samfunnsmessig kontekst har utviklet seg vesentlig de siste årene. Jeg vil likevel hevde at de elementene ved ledelse som jeg her har fremhevet er uavhengig av tid og rom, og viktige forutsetninger for å lykkes med bærekraftig ledelse og den transformasjonen som samfunnet nå går gjennom.

Ingar skaug
Styreleder, Leith Advisory Board & Leith Admission Committee

OM forfatteren
Ingar Skaug er tidligere Norgessjef i SAS, og Konsernsjef i Wilh. Wilhelmsen. Skaug innehar i dag flere styreverv, og utga i 2015 boken Levende Lederskap. Skaug har en MBA fra Universitetet i Nürnberg. 
Created with