Bevissthet. Tilstedeværelse. Slagkraft.

Leith kultiverer lederens evne til å stå trygt i seg selv i møte med kompleksitet og uforutsigbarhet.  

Tradisjonelt har lederutvikling fokusert på tekniske ferdigheter og oppskrifter for oppgavehåndtering i spesifikke situasjoner. Leith baserer seg på en forståelse om at fundamentet i god ledelse er situasjonsuavhenging. 

Lederens påvirkning på seg selv og sine relasjoner, samt evnen til å stå stødig i egne beslutninger, er avgjørende i møte med det ukjente. Dette krever autentiske ledere, og ledelse basert på autentiske relasjoner.  

Autentisk lederskap handler om å bli kjent med sine kjerneverdier og å manifestere disse i sine handlinger.  

Advanced Leadership Program (ALP)

Leith ALP er et transformativt lederutviklingsprogram som bidrar til et mer effektivt, bærekraftig og konsistent lederskap

Godt lederskap er ikke en destinasjon, men en reise. Leith ALP er et vertikalt utviklingsprogram for ledere som ønsker å ta sitt lederskap til det neste nivået av modenhet og slagkraft. Vertikal lederutvikling handler ikke om å tilføre ny teknisk kunnskap, men heller om å øke den enkelte lederens bevissthet om egne bevisste og ubevisste handlings- og reaksjonsmønstre.

Med utgangspunkt i lederens faktiske situasjon, og i en nøye sammensatt gruppe av 11 andre ledere, utforskes de dypeste lagene og driverne i ens lederskap. Denne bevisstgjøringsprosessen vil lære lederen å forvalte sine allerede eksisterende ressurser på en bedre måte. Leith ALP ruster ledere med verktøyene nødvendig for en stadig mer skiftende og kompleks verden.

 

 

 

“Leith har hjulpet meg med å forstå mennesker bedre, ved å bli mer kjent med meg selv.”

– Helge Finanger
HR-direktør, Rejlers

gruppen og programmets deltakere

Leiths ALP-grupper er satt sammen av 12 ledere med særskilt engasjement, driv og kompetanse

Den fremste form for utvikling skjer i samspill med likesinnede mennesker som besitter en annen kunnskap, erfaring og ekspertise enn deg selv. Leiths grupper er satt sammen med et unikt fokus på diversitet og dynamikk, for å sikre et mest mulig givende læringsfelleskap. Gjennom programmet utvikles ikke kun gruppens deltakere som enkeltmennesker, men de etablerer også autentiske og varige relasjoner med hverandre.

GRUPPENS SAMMENSETNING ER AVGJØRENDE FOR UTBYTTET TIL HVER ENKELT DELTAKER, OG HVER DELTAKER ER UTVALGT FOR Å BIDRA TIL Å KOLLEKTIVT LØFTE GRUPPEN DE ER EN DEL AV

Mest mulig relevante og dynamiske grupper er avgjørende for å påse et høyest mulig utbytte for hver enkelt deltaker. Gruppene er satt sammen av et diversifisert utvalg ledere, som evner å utfordre og bringe unik innsikt og kompetanse inn i temaene som diskuteres. 

Gruppens sammensetting baseres på tverrfaglighet og yrkesmessig senioritet for å påse en størst mulig breddekompetanse og meningsmangfoldighet. Dette resulterer i mer dynamiske samtaler, og et høyere refleksjonsnivå i hver gruppe. 

Deltakere i Leith Executive ALP er ledere med > 15 års ledererfaring, med ansvar for hele bedrifter eller større bedriftsenheter/avdelinger, både i privat og offentlig sektor. Snittalderen på Leiths deltakere er 43 år, hvor flesteparten har tatt ett eller flere lederutviklingsprogrammer tidligere, men som nå ønsker utvikling på et dypt og personlig plan.

Opptak

Leiths opptaksprosess påser at hver deltaker i Leiths ALP er rustet for å både bidra til, samt selv høste mest mulig fra, programmet

Opptak i Leith ALP fordrer aksept i Leith Admission Committee. Komiteens oppgave er å påse at hver enkelt deltaker besitter både den faglige kompetansen, så vel som den emosjonelle modenheten, til å ta del i programmet.

Gruppens samlede kompetanse er fundamentet for den enkeltes personlige utvikling. Som første ledd i opptaksprosessen må hver potensiell deltaker gjennom et personlig intervju og en etterfølgende opptaksprosess. Alle søknader om opptak i Leith ALP behandles fortrolig.

EN OPTIMAL GRUPPESAMMENSETNING SETTER HØYE KRAV TIL LEITHS OPPTAKSPROSESS. FOR Å IMØTEKOMME DETTE EVALUERES ALLE POTENSIELLE DELTAKERE, UTOVER DERES FAGLIGE KOMPETANSE PÅ MODENHET, MOTIVASJON OG DANNETHET.

MODENHET
Omfattende ledererfaring er et avgjørende element for å kunne bidra til gruppens kollektive viten, samt for å kunne sette aktuelle problemstillinger i et relevant perspektiv. Like viktig er det essensielt at deltakere i programmet innehar modenheten til å erkjenne at egne erfaringer og etablerte sannheter har godt av å utfordres og etterprøves. 

MOTIVASJON
I ALP får deltakerne muligheten til å åpent, ærlig og fortrolig dele sine tanker, refleksjoner, suksesser og nederlag. Dette krever en aktiv motivasjon til å dele åpent og ærlig, samt motet til dyp refleksjon, introspeksjon og erkjennelse av egen tidvis utilstrekkelighet. 

DANNETHET
Dannethet handler – i filosofisk forstand – om ærlighet, ydmykhet, etikk og moralitet. Et godt verdibasert og autentisk lederskap, starter med en grunnleggende forståelse av egne underliggende verdier, og en søken etter å tydeliggjøre disse som fundament i sitt aktive lederskap.